Tűzvédelmi műszaki dokumentációk készítése

  1. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

„21. § (1) Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi dokumentációt csak az a természetes személy készítheti, aki tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkezik.

(3) A tűzvédelmi tervezői jogosultság a tűzvédelmi tervezői névjegyzéket vezető szerv engedélyével gyakorolható. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatása annak engedélyezhető, aki büntetlen előéletű, rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, szakirányú végzettséggel és megfelel az abban meghatározott egyéb feltételeknek, és a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki vagy építész kamarának a tagja. A tűzvédelmi tervezői névjegyzéket vezető szerv az engedély megadásával egyidejűleg névjegyzékbe veszi a jogosultságot szerzett természetes személyt.

  1. § s) tűzvédelmi tervezői tevékenység: a 21. § (1) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi dokumentáció elkészítése, a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése;…”

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról; a továbbiakban Országos Tűzvédelmi Szabályzat; OTSZ) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján:

„E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani

  1. a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása,

b a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata,

  1. c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása,
  2. d) anyagok előállítása, használata, tárolása,
  3. e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, …
  4. g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során.

(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek.”

Ezen feltételeknek eleget téve készítjük el a tűzvédelmi dokumentációt, a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai szabályozásoknak megfelelően.

Társaságunk a tűzvédelem, gázipar és olajipar, valamint az épületgépészet területén rendelkezik tapasztalatokkal és referenciákkal, tervezési, műszaki ellenőrzési, illetve hatósági gyakorlattal. Vállalkozunk tűzvédelmi dokumentációk elkészítésére az előbbi szakágak területén.